EDI voor bloembollen en vaste planten

Met de EDI-berichten van de Stichting EDI-BULB kan het orderproces tussen kwekerij, bemiddeling en de handel volledig digitaal worden afgehandeld, tot en met de facturatie.

Webservices

EDI-berichten van de Stichting EDI-BULB worden uitgewisseld op basis van zogenoemde webservices. Voor verzenden en ontvangen van al uw EDI-BULB berichten kunt u kosteloos gebruik maken van EDI‑Connect. Dit geldt ook voor het digitale leveringsdocument voor de BKD. Ook deze digitale melding kan door EDI-Connect voor u worden afgehandeld, maar alleen als u daarvoor kiest.

Wat is EDI-Connect

EDI-Connect kunt u zien als een digitaal postkantoor waar alle gebruikers een eigen beveiligde digitale postbus hebben. Aangeleverde EDI-berichten worden automatisch naar de juiste postbus gestuurd. U hoeft uw EDI-berichten dus maar naar één adres (webservice) te sturen en het is niet nodig om met iedere relatie een afzonderlijke verbinding (met webservices) op te zetten en te onderhouden. U bespaart hierdoor veel tijd en geld. Berichten die naar uw eigen postbus zijn gestuurd kunt 24 uur per dag en zeven dagen per week ophalen. Kenmerken van EDI-Connect zijn:

 • EDI-BULB berichten van (en naar) uw relaties via één webservice
 • Altijd beschikbaar 24/7
 • Volledig digitaal en veilig

Voor wie is EDI-Connect

EDI-Connect is voor alle kwekers en handelaren die op een moderne digitale wijze zaken willen doen.

Wat heeft u nodig

Uw softwareprogramma zal de technische voorzieningen moeten hebben om verbinding te maken met de webservices van EDI-Connect en het moet EDI-berichten kunnen verwerken. U kunt bij uw software leverancier navragen of uw softwarepakket de verbinding met de webservices van EDI-Connect kan maken en welke EDI-berichten worden ondersteund. Aanmelden kan op deze website.

EDI-Connect is een initiatief van Anthos dat door Troublefree technisch is vorm gegeven en wordt beheerd. Algemene voorwaarden

V-20230111

Algemene voorwaarden Anthos inzake EDI-Connect en LENA

Algemene voorwaarden Anthos, Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten
 • 1. Definities
  • De hierna volgende woorden hebben de hierna aangegeven betekenis:
  • 1. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
  • 2. Aanbieder: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten, hierna: Anthos, statutair gevestigd te Hillegom en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 40446002. Anthos houdt kantoor aan de Weeresteinstraat 10 te (2181 GA) Hillegom.
  • 3. Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die door Aanbieder als gebruiker is geregistreerd bij EDI-Connect en/of LENA.
  • 4. EDI-BULB-bericht: ieder elektronisch bericht dat voldoet aan de standaarden van de Stichting EDI-BULB
  • 5. EDI-Connect: een door Aanbieder aangeboden online dienst voor het verrijken en/of verzenden, ontvangen en aanbieden van elektronische berichten.
  • 6. LENA: een door Aanbieder aangeboden online dienst waarmee levernota’s kunnen worden aangemaakt en verstuurd, al dan niet met aanverwante diensten.
  • 7. Dienstverlening: het ter beschikking stellen van EDI-Connect en/of LENA.
 • 2. Toepasselijkheid
  • 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Aanbieder en Gebruiker de Dienstverlening en al hetgeen daarmee direct of indirect in verband staat.
  • 2. Uitsluitend de Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Aanbieder en Gebruiker onder uitdrukkelijke afwijzing van de eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker dan wel van derden.
  • 3. Afwijking van de Voorwaarden is slechts rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Aanbieder en Gebruiker is overeengekomen. Indien van een onderdeel van de Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 • 3. Begin en duur Dienstverlening; gevolgen opzegging
  • 1. Zodra Aanbieder voor Gebruiker een account aanmaakt op de digitale omgeving van EDI-Connect en/of LENA, zal Aanbieder de Dienstverlening aan Gebruiker verlenen, zulks altijd onder toepasselijkheid van de Voorwaarden.
  • 2. Tenzij één der partijen de overeenkomst inzake de Dienstverlening rechtsgeldig opzegt blijft deze in stand.
  • 3. Zowel Gebruiker als Aanbieder kan te allen tijde de overeenkomst inzake de Dienstverlening opzeggen, zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Gebruiker kan rechtsgeldig opzeggen middels een daartoe strekkende e-mail gericht aan de helpdesk van Aanbieder, te weten: support@edi-connect.nl of support@levernota.nl. Aanbieder kan de overeenkomst inzake de Dienstverlening opzeggen middels een daartoe strekkende e-mail aan de door Gebruiker opgegeven e-mailadres bij het aanmaken van het account voor het gebruik van EDI-Connect en/of LENA.
  • 4. Na opzegging wordt het account van Gebruiker per direct gedeactiveerd en waarna Gebruiker geen toegang meer heeft tot EDI-Connect en/of LENA.
 • 4. Privacy en vertrouwelijkheid
  • 1. Gebruiker is verplicht bij het gebruik van EDI-Connect en/of LENA aan Aanbieder alle correcte gegevens te verstrekken en alle formele handelingen te verrichten die Aanbieder in redelijkheid nodig heeft om de diensten aan Gebruiker te verlenen. Gebruiker garandeert dat de door hem aangeleverde gegevens juist en volledig zijn.
  • 2. Aanbieder respecteert de privacy van Gebruiker, in het bijzonder met betrekking tot de persoonsgegevens die bij het gebruik van EDI-Connect en/of LENA geautomatiseerd worden verwerkt. Voor de verwerking van persoonsgegevens, als bedoelt in artikel 4 lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG), handelt Aanbieder in overeenstemming met de wet, in het bijzonder de AVG.
  • 3. Gebruiker staat ervoor in dat hij de verstrekte toegangs- en gebruikerscodes strikt vertrouwelijk en uitsluitend ten eigen behoeve zal gebruiken en deze niet aan derden zal verstrekken noch zal toestaan dat derden daarvan direct of indirect gebruik kunnen maken. Alle door Gebruiker aangemaakte accounts mogen slechts door Gebruiker worden gebruikt; het is Gebruiker niet toegestaan wachtwoorden, toegangs- en gebruikscodes met derden te delen.
  • 4. Alle door Gebruiker verstrekte gegevens worden uitsluitend door Aanbieder gebruikt indien dit direct of indirect voor de Dienstverlening noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor een goede uitvoering van de Dienstverlening noodzakelijk is. In dat kader zal de technische en operationele uitvoering van de Dienstverlening worden verzorgd door Troublefree B.V., gevestigd aan de Pletterij 1A, Noordwijkerhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28112655, met wie Aanbieder een verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Aanbieder verstrekt op verzoek van Gebruiker een kopie van de verwerkersovereenkomst en spant zich ervoor in dat Troublefree B.V. en eventueel andere derden de privacy respecteren en zich aan de geldende regelgeving houden.
 • 5. Uitvoering Dienstverlening; beperking aansprakelijkheid
  • 1.Aanbieder spant zich in de Dienstverlening zonder fouten en tijdig te laten verlopen maar Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de uitvoering van de Dienstverlening, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld. Aanbieder is nimmer gehouden tot vergoeding van enige gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van Gebruiker en/of van opdrachtgeefsters van Gebruiker en/of aan Gebruiker gelieerde partijen/derden.
  • 2. Gebruiker is gehouden grote zorgvuldigheid te betrachten bij het gebruik van toegangs- of gebruikscodes. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van toegangs- of gebruikscodes.
  • 3. Gebruiker is bij iedere niet-naleving van de overeenkomst (waaronder de onderhavige Voorwaarden) van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing noodzakelijk is.
  • 4. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van een EDI-BULB-bericht en elke aansprakelijkheid van Aanbieder voor schade als gevolg van de inhoud of onjuistheid van een EDI-BULB-bericht is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Aanbieder te dezen opzettelijk dan wel met grove schuld zou hebben gehandeld.
  • 5. Indien en voor zover Aanbieder in weerwil van de overige bepalingen in de Voorwaarden al aansprakelijk zou zijn geldt dat aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt is tot het bedrag dat Aanbieder aan Gebruiker in rekening heeft gebracht gedurende het laatste volledige kalenderkwartaal voorafgaand aan de maand waarin de oorzaak van de aansprakelijkheid is gelegen.
  • 6. Indien Gebruiker enigerlei tekortkoming in de Dienstverlening ontdekt dan wel redelijkerwijs behoort te ontdekken dient hij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier dagen na ontdekking dan wel nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden Aanbieder daarvan schriftelijk (met inbegrip van een e-mailbericht) in kennis te stellen. Iedere aanspraak tot vergoeding van schade of herstel, uit welken hoofde dan ook, alsmede ieder recht tot ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet-tijdige melding.
 • 6. Voorlopig kosteloos, eventuele toekomstige kosten
  • 1. Aanbieder biedt de Dienstverlening tot nader order kosteloos aan aan Gebruiker.
  • 2. Aanbieder behoudt zich het recht voor om op enig moment kosten voor de Dienstverlening in rekening te brengen. Aanbieder stelt Gebruiker daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis, docht uiterlijk één maand voordat deze aanpassing ingaat, waarbij Gebruiker voor de ingang van de aanpassing de overeenkomst kan opzeggen ex artikel 3 lid 3 van de onderhavige Voorwaarden.
 • 7. Overmacht
  • 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten is Aanbieder in geval van overmacht gerechtigd, naar haar keuze, de uitvoering van de Dienstverlening op te schorten, dan wel de Dienstverlening ex artikel 3 lid 3 van de onderhavige Voorwaarden per direct te beëindigen, zonder dat Aanbieder gehouden is tot enige schadevergoeding.
  • 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Aanbieder kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder meer (doch niet uitsluitend) wordt onder overmacht verstaan oorlogsgevaar, oorlogsvoorbereiding, (oorlogs-) oproer, oorlogsschade, brand- en waterschade, overstromingen, stakingen, bedrijfsbezettingen, in - en uitvoerbeperkingen, storingen in de bedrijfsvoering, waaronder energiestoringen etc., bij zowel Aanbieder als haar toeleveranciers, hack van het systeem (zoals maar niet beperkt tot: DDoS-aanvallen en ransomware) en overheidsmaatregelen in verband met de volksgezondheid en veiligheid (zoals maar niet beperkt tot: COVID of een ander virus) en algemene vervoersproblemen.
  • 3. Indien ex artikel 6 lid voor de Dienstverlening kosten in rekening worden gebracht en Aanbieder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Gebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 • 8. Intellectuele eigendomsrechten, software en apparatuur
  • 1. Indien en voor zover bij de Dienstverlening gebruik wordt gemaakt van software van derden worden de rechten van Gebruiker beheerst door de voorwaarden ingevolge de desbetreffende licentieovereenkomst van de fabrikant of verkoper van de software. Gebruiker verklaart zich door middel van het eerste gebruik van de software automatisch akkoord met de betreffende licentievoorwaarden. Het intellectueel eigendom van de software blijft bij de licentiegever.
  • 2. Installatie en/of gebruik van nieuwe software alsmede het veranderen van reeds geïnstalleerde software houden het risico in van dataverlies. Gebruiker dient maatregelen te nemen teneinde dataverlies te voorkomen. Aansprakelijkheid voor (gevolg)schade als gevolg van de installatie van software van derden is uitgesloten.
  • 3. Aanbieder staat er niet voor in dat alle functies van de Dienstverlening zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken, of dat alle fouten of andere gebreken zullen worden verholpen.
  • 4. Gebruiker draagt het risico van selectie van apparatuur (waaronder, doch niet uitsluitend, computers, smartphones, tablets, onderdelen en randapparatuur) en software. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeschiktheid van toepassing van apparatuur en/of software is uitgesloten.
  • 5. Installatie van apparatuur en/of software (en/of aanverwante diensten zoals dataconversie) behoort niet tot de verplichting van Aanbieder en komt voor rekening en risico van Gebruiker.
 • 9. Vrijwaring
  • 1. Gebruiker vrijwaart Aanbieder voor alle aanspraken van aan haar gelieerde partijen, zoals maar niet beperkt tot: aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Gebruiker, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Gebruiker betrokken zijn, alsmede aanspraken van derden met betrekking tot de Dienstverlening, behalve in het geval Aanbieder opzet of grove schuld te verwijten is.
  • 2. Gebruiker vrijwaart Aanbieder voor boetes, vorderingen, dwangsommen, belastingen en andere maatregelen van overheidswege.
  • 3. Gebruiker vrijwaart Aanbieder tegen alle aanspraken van derden, de Autoriteit Persoonsgegevens daaronder begrepen, als gevolg van een data lek, schending van enige bepaling van de AVG, schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het niet nakomen van Gebruiker van zijn verplichtingen uit hoofde van de AVG, dan wel enige verplichting van Gebruiker uit hoofde van de Voorwaarden.
  • 4. Alle vrijwaringsverplichtingen van Gebruiker en alle beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van Aanbieder die in de Voorwaarden zijn opgenomen, gelden onverkort ook voor aan Aanbieder gelieerde derden, zoals (maar niet beperkt tot) (onder)aannemers, werknemers, zzp’ers, en/of feitelijk uitvoerende(n) die in opdracht van of ten behoeve van Aanbieder diensten verrichten en/of werkzaamheden uitvoeren. Aan Aanbieder gelieerde derden kunnen op deze bepalingen ook een beroep doen jegens Gebruiker.
 • 10. Wijzigingen
  • Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om de voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
 • 11. Overige bepalingen
  • 1. Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig is of in strijd is met een bepaling van dwingend recht, of om enige andere reden buiten toepassing moet worden gelaten, dan blijft de geldigheid van de Voorwaarden voor het overige in stand en zal de ongeldige bepaling worden vervangen voor een door Aanbieder vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling die een zoveel mogelijk overeenkomende strekking heeft.
  • 2. Gebruiker bevestigt door het enkele aangaan van een overeenkomst met Aanbieder ter zake de Dienstverlening reeds bij voorbaat toestemming aan Aanbieder om haar verplichtingen, of enig deel daarvan, uit hoofde van enige overeenkomst over te dragen aan een derde.
  • 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieder is het Gebruiker verboden om enige verbintenis uit hoofde van enige overeenkomst met Aanbieder aan derden over te dragen.
  • 4. Aanbieder is bevoegd wijzigingen in de Voorwaarden aan te brengen. Aanbieder zal de gewijzigde Voorwaarden, voor zover redelijkerwijs mogelijk, tijdig aan Gebruiker toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens Gebruiker in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
  • 5. Op alle overeenkomsten met Aanbieder, ook inzake de Dienstverlening, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • 6. Uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag is bevoegd alle geschillen tussen partijen, die over de geldigheid van de overeenkomst tussen hen inbegrepen, te beslissen.