EDI voor bloembollen en vaste planten

Met de EDI-berichten van de Stichting EDI-BULB kan het orderproces tussen kwekerij, bemiddeling en de handel volledig digitaal worden afgehandeld, tot en met de facturatie.

Webservices

EDI-berichten van de Stichting EDI-BULB worden uitgewisseld op basis van zogenoemde webservices. De IVB’s hebben hiervoor voorzieningen getroffen voor transacties die via hun bemiddeling tot stand komen. Bij directe transacties - die zonder bemiddeling tot stand komen – kunt u gebruik maken van EDI‑Connect.

Wat is EDI-Connect

EDI-Connect kunt u zien als een digitaal postkantoor waar alle gebruikers een eigen beveiligde digitale postbus hebben. Aangeleverde EDI-berichten worden automatisch naar de juiste postbus gestuurd. U hoeft uw EDI-berichten dus maar naar één adres (webservice) te sturen en het is niet nodig om met iedere relatie een afzonderlijke verbinding (met webservices) op te zetten en te onderhouden. U bespaart hierdoor veel tijd en geld. Berichten die naar uw eigen postbus zijn gestuurd kunt 24 uur per dag en zeven dagen per week ophalen. Kenmerken van EDI-Connect zijn:

 • EDI-BULB berichten van (en naar) uw relaties via één webservice
 • Altijd beschikbaar 24/7
 • Volledig digitaal en veilig

Voor wie is EDI-Connect

EDI-Connect is voor alle kwekers en handelaren die op een moderne digitale wijze direct zaken willen doen.

Wat heeft u nodig

Uw softwareprogramma zal de technische voorzieningen moeten hebben om verbinding te maken met de webservices van EDI-Connect en het moet EDI-berichten kunnen verwerken. U kunt bij uw software leverancier navragen of uw softwarepakket de verbinding met de webservices van EDI-Connect kan maken en welke EDI-berichten worden ondersteund. Aanmelden kan op deze website.

EDI-Connect is een initiatief van Anthos dat door Troublefree technisch is vorm gegeven en wordt beheerd. Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN EDI-CONNECT

V-20190921
 • 1. Definities
  • 1.1. EDI-Connect: de dienst waarop deze voorwaarden betrekking hebben.
  • 1.2. Aanbieder: Koninklijke handelsbond voor boomkwekerij- en bolproducten (Anthos).
  • 1.3. Gebruiker: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die als gebruiker geregistreerd is bij EDI-Connect.
  • 1.4. EDI-BULB bericht: elektronisch bericht dat voldoet aan de standaarden van de Stichting EDI‑BULB.
 • 2. Toepasselijkheid
  • 2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op diensten die worden verleend onder de naam EDI-Connect.
  • 2.2. Inkoop- of andere voorwaarden van Gebruiker dan wel van derden, zijn niet van toepassing op diensten die worden verleend onder de noemer van EDI-Connect.
 • 3. Dienstverlening
  • EDI-BULB berichten die op de juiste wijze door Gebruiker bij EDI-Connect worden aangeleverd kunnen direct bij EDI-Connect worden opgehaald door de geadresseerde Gebruiker. Zodoende kunnen gebruikers via een centrale webservice berichten uitwisselen met hun relaties, mits deze Gebruiker zijn.
 • 4. Privacy
  • 4.1. EDI-Connect neemt geen kennis van de inhoud van berichten, behoudens informatie over de geadresseerde die nodig is voor het afhandelen van het berichtenverkeer.
  • 4.2. EDI-Connect houdt per gebruiker en geadresseerde bij wanneer en hoeveel berichten zijn aangeboden en opgehaald. Deze informatie dient uitsluitend administratieve doeleinden en wordt niet met derden gedeeld.
  • 4.3. Aanbieder treft adequate voorzieningen van technische en organisatorische aard om de vertrouwelijke behandeling van de berichten en informatie, zoveel mogelijk te waarborgen.
  • 4.4. Gebruiker behandelt de toegangs- en gebruikerscodes vertrouwelijk en met zorg. In geval van misbruik van toegangs- en gebruikerscodes, stelt Gebruiker Aanbieder hiervan direct op de hoogte.
 • 5. Beëindiging dienstverlening
  • 5.1. Aanbieder en Gebruiker hebben het recht om de dienstverlening of het gebruik ervan met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van derden te beëindigen.
  • 5.2. Na beëindiging van de dienstverlening heeft Gebruiker geen toegang meer tot EDI-Connect.
 • 6. Aansprakelijkheid
  • 6.1. Aanbieder zal zich inspannen om de service steeds zoveel mogelijk up-to-date en werkend te (doen) houden maar is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of dat het gevolg is van een (al dan niet tijdelijke) niet, of: niet goed, werkende service.
  • 6.2. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die door Gebruikers worden aangeleverd.
  • 6.3. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik van toegangs- of gebruikerscodes.
  • 6.4. De aansprakelijkheid van Aanbieder voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de dienstverlening, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door Aanbieder (of door haar ingeschakelde derden, waaronder werknemers) is beperkt tot vergoeding van directe schade, welke vergoeding maximaal bedraagt de door Gebruiker betaalde vergoeding in de 12 maanden voorafgaande aan de maand waarin de tekortkoming zich heeft voorgedaan. Als in de voorafgaande 12 maanden geen vergoeding is betaald bedraagt de vergoeding maximaal 125 euro. Aanbieder is niet aansprakelijk voor andere schade, waaronder (doch niet beperkt tot) vervolgschade, winstderving en omzetderving.
 • 7. Overige bepalingen
  • 7.1. Nietigheid of vernietiging, om welke reden dan ook, deels of geheel, van enige bepaling van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
  • 7.2. Geschillen verband houdende met EDI-Connect zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.