EDI voor bloembollen en vaste planten

Met de EDI-berichten van de Stichting EDI-BULB kan het orderproces tussen kwekerij, bemiddeling en de handel volledig digitaal worden afgehandeld, tot en met de facturatie.

Webservices

EDI-berichten van de Stichting EDI-BULB worden uitgewisseld op basis van zogenoemde webservices. Voor verzenden en ontvangen van al uw EDI-BULB berichten kunt u kosteloos gebruik maken van EDI‑Connect. Dit geldt ook voor het digitale leveringsdocument voor de BKD. Ook deze digitale melding kan door EDI-Connect voor u worden afgehandeld, maar alleen als u daarvoor kiest.

Wat is EDI-Connect

EDI-Connect kunt u zien als een digitaal postkantoor waar alle gebruikers een eigen beveiligde digitale postbus hebben. Aangeleverde EDI-berichten worden automatisch naar de juiste postbus gestuurd. U hoeft uw EDI-berichten dus maar naar één adres (webservice) te sturen en het is niet nodig om met iedere relatie een afzonderlijke verbinding (met webservices) op te zetten en te onderhouden. U bespaart hierdoor veel tijd en geld. Berichten die naar uw eigen postbus zijn gestuurd kunt 24 uur per dag en zeven dagen per week ophalen. Kenmerken van EDI-Connect zijn:

 • EDI-BULB berichten van (en naar) uw relaties via één webservice
 • Altijd beschikbaar 24/7
 • Volledig digitaal en veilig

Voor wie is EDI-Connect

EDI-Connect is voor alle kwekers en handelaren die op een moderne digitale wijze zaken willen doen.

Wat heeft u nodig

Uw softwareprogramma zal de technische voorzieningen moeten hebben om verbinding te maken met de webservices van EDI-Connect en het moet EDI-berichten kunnen verwerken. U kunt bij uw software leverancier navragen of uw softwarepakket de verbinding met de webservices van EDI-Connect kan maken en welke EDI-berichten worden ondersteund. Aanmelden kan op deze website.

EDI-Connect is een initiatief van Anthos dat door Troublefree technisch is vorm gegeven en wordt beheerd. Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN EDI-CONNECT

V-20200505
 • 1. Definities
  • 1.1. EDI-Connect: de dienst waarop deze voorwaarden betrekking hebben.
  • 1.2. Aanbieder: Koninklijke handelsbond voor boomkwekerij- en bolproducten (Anthos).
  • 1.3. Provider: Troublefree (hosting, technisch beheer en support zijn uitbesteedt aan Troublefree)
  • 1.4. Gebruiker: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die als gebruiker geregistreerd is bij EDI-Connect.
  • 1.5. EDI-BULB bericht: elektronisch bericht dat voldoet aan de standaarden van de Stichting EDI‑BULB.
 • 2. Toepasselijkheid
  • 2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op diensten die worden verleend onder de naam EDI-Connect.
  • 2.2. Inkoop- of andere voorwaarden van Gebruiker dan wel van derden, zijn niet van toepassing op diensten die worden verleend onder de noemer van EDI-Connect.
 • 3. Dienstverlening
  • EDI-BULB berichten die op de juiste wijze door Gebruiker bij EDI-Connect worden aangeleverd kunnen direct bij EDI-Connect worden opgehaald door de geadresseerde Gebruiker. Zodoende kunnen gebruikers via een centrale webservice berichten uitwisselen met hun relaties, mits die relaties bij EDI-Connect zijn aangesloten.
 • 4. Privacy
  • 4.1. De hosting, het technisch beheer en support worden uitgevoerd door Troublefree. Aanbieder heeft hierin geen rol en (mede daarom) onder geen beding toegang tot de gegevens die uitgewisseld worden.
  • 4.2. Berichten die via EDI-Connect uitgewisseld worden zijn alleen toegankelijk voor de geadresseerde(n) en uitsluitend wanneer dit nodig is t.b.v. beheer en support voor Troublefree. Geen enkele andere partij heeft toegang tot de berichten.
  • 4.3. Ten behoeve van support en beheer wordt per gebruiker en geadresseerde(n) bijgehouden wanneer en hoeveel berichten zijn aangeboden en/of opgehaald.
  • 4.4. Berichten waarbij een bemiddelaar is betrokken worden doorgestuurd naar de betreffende bemiddelaar en daarna direct definitief verwijderd uit EDI-Connect. Berichten afkomstig van een bemiddelaar worden direct definitief verwijderd uit EDI-Connect nadat ze zijn opgehaald door de geadresseerde.
  • 4.5. Bij berichten waarbij geen bemiddelaar is betrokken kan de geadresseerde zelf bepalen hoelang het bewaard moeten blijven. Hierbij geldt een minimum van 1 maand en een maximum van 12 maanden na ontvangst van het bericht.
  • 4.6. Aanbieder zorgt voor adequate voorzieningen van technische en organisatorische aard om de vertrouwelijke behandeling van de berichten en informatie, zoveel mogelijk te waarborgen.
  • 4.7. Gebruiker behandelt de toegangs- en gebruikerscodes vertrouwelijk en met zorg. In geval van misbruik van toegangs- en gebruikerscodes, stelt Gebruiker Provider hiervan direct op de hoogte.
 • 5. Beëindiging dienstverlening
  • 5.1. Aanbieder en Gebruiker hebben het recht om de dienstverlening of het gebruik ervan met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van derden te beëindigen.
  • 5.2. Na beëindiging van de dienstverlening heeft Gebruiker geen toegang meer tot EDI-Connect en worden berichten definitief verwijderd uit EDI-Connect.
 • 6. Aansprakelijkheid
  • 6.1. Aanbieder zal zich inspannen om de service steeds zoveel mogelijk up-to-date en werkend te (doen) houden maar is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of dat het gevolg is van een (al dan niet tijdelijke) niet, of: niet goed, werkende service.
  • 6.2. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die door Gebruikers worden aangeleverd.
  • 6.3. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik van toegangs- of gebruikerscodes.
  • 6.4. De aansprakelijkheid van Aanbieder voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de dienstverlening, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door Aanbieder (of door haar ingeschakelde derden, waaronder Troublefree) is beperkt tot vergoeding van directe schade, welke vergoeding maximaal bedraagt de door Gebruiker betaalde vergoeding in de 12 maanden voorafgaande aan de maand waarin de tekortkoming zich heeft voorgedaan. Als in de voorafgaande 12 maanden geen vergoeding is betaald bedraagt de vergoeding maximaal 125 euro. Aanbieder is niet aansprakelijk voor andere schade, waaronder (doch niet beperkt tot) vervolgschade, winstderving en omzetderving.
 • 7. Overige bepalingen
  • 7.1. Nietigheid of vernietiging, om welke reden dan ook, deels of geheel, van enige bepaling van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
  • 7.2. Geschillen verband houdende met EDI-Connect zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.